Wiadomości z Radomia i regionu radomskiego "Rozwój i promocja kultury" - otwarty konkurs - Radom - Co za dzień

"Rozwój i promocja kultury" - otwarty konkurs


Prezydent Miasta Radomia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu "Rozwój i i promocja kultury". Konkurs ogłosił 2 grudnia Prezydent Radomia - Andrzej Kosztowniak.


Przedmiotem konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Radomia dnia 2 grudnia jest wsparcie wykonania zadań na terenie miasta Radomia, wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie. W poprzednim roku wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu KULTURY wyniosła 80.000 zł, w tym roku na ten cel przeznaczono 70.000 zł. Termin realizacji zadania  został określony - od 15 lutego do 20 grudnia 2012 roku. Lista złożonych do konkursu ofert zostanie podana do wiadomości publicznej, natomiast Zarządzenie Prezydenta traktujące o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowane z dniem wyboru oferty.
baner

Konkurs dotyczy wsparcia wykonania zadań własnych gminy takich jak:
  1. organizacja cyklicznych imprez międzynarodowych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, festiwali, przeglądów;
  2. organizacja pojedynczych imprez kulturalnych, koncertów, recitali, wystaw, spektakli;
  3. wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, książek, katalogów i innych wydawnictw, w szczególności upamiętniających ważne wydarzenia, miejsca i osoby zasłużone dla miasta.

Do konkursu mogą stanąć m.in. organizacje pozarządowe, a dotacje na realizację programu otrzymają oferenci, których propozycje zostaną uznane za najkorzystniejsze po wybraniu w postępowaniu konkursowym. Dofinansowanie przyznane zostanie na wsparcie zadań, a nie na ich całkowitą realizację. Należy zaznaczyć, że złożenie oferty nie jest tożsame z przyznaniem dotacji.

Nadesłane oferty będą ocenianie nie tylko pod względem merytorycznym (na podstawie przyznanych punktów przez komisję konkursową), ale także pod względem liczby osób, do których skierowane będzie wydarzenie oraz szacowanych wydatków przeznaczonych na realizację zadania. Ponadto wpływ na wybór oferenta będzie miał dotychczasowy przebieg współpracy z Gminą Miasta Radomia.

Postępowanie konkursowe przeprowadzi powołana przez Prezydenta Miasta Radomia Komisja Konkursowa, która rozpatrzy oferty w dwóch etapach (jawnym oraz niejawnym). Każdej z nadesłanych propozycji przyznana będzie punktacja w skali od 1 do 30. Następnie, polecone oferty wraz  z propozycjami przyznanych dotacji zostaną przedstawione Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję (bez trybu odwoławczego). Jeśli wkład własny na realizację zadania będzie mniejszy niż 10 % - oferta może zostać odrzucona.

W przypadku nie złożenia żadnej oferty lub, gdy nadesłane oferty nie będą spełniały określonych wymogów konkurs może zostać unieważniony.

Termin składania ofert upływa 29 grudnia 2011 roku o godz. 15.30.


Pisemne oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie Wydziału Kultury przy ul. Żeromskiego 53, w pokoju 189 lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Radomiu
Wydział Kultury
ul. Żeromskiego 53
26-600 Radom

źródło: UM

Red. Roksana Kowalewska


Wasze komentarze


Polecany artykuł

Przy PSP nr 15 powstanie hala sportowa Miasto ogłosiło przetarg na budowę hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15...

x