Ty też masz prawo do stypendium!

Ty też masz prawo do stypendium!
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ

Zarówno uczniowie jak i studenci mogą korzystać z kilku rodzajów stypendiów, które oferuje im Ministerstwo Edukacji Narodowej i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Unia Europejska. Na radomskich uczniów i studentów czeka m.in. Stypendium im. Józefa Piłsudskiego oraz Stypendium Polish Orphans Charity. Istnieją różne kryteria dotyczące wymagań, które musi spełnić kandydat ubiegający się o uzyskanie stypendium. Wyróżnienie Prezesa Rady Ministrów oraz MEN-u wręczane jest uczniowi posiadającemu najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazującemu szczególne uzdolnienia sportowe i naukowe. O stypendium w wysokości 258 zł miesięcznie mogą ubiegać się laureaci olimpiad na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym oraz zwycięzcy turniejów sportowych. Natomiast do 2013 roku, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzony jest „Regionalny program stypendialny dla  uczniów szczególnie uzdolnionych”. Unijne dofinansowywanie skierowane jest przede wszystkim do osób odnoszących sukcesy w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, którym trudna sytuacja materialna może przeszkadzać w rozwijaniu zdolności. Tacy uczniowie mogą liczyć na wsparcie finansowe w przedziale od 200 do 600 zł miesięcznie w zależności od województwa. Warto również dodać, że opiekun sprawujący pieczę nad rozwojem naukowym stypendysty również może otrzymać dofinansowanie w wysokości 700 zł brutto, ale jest to pomoc jednorazowa.

Oprócz stypendiów naukowych uczniowie oraz studenci mogą liczyć na wsparcie ze strony Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy. Taka forma pomocy finansowej skierowana jest do osób, które znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej. Stypendium przyznawane jest w przypadku, gdy „w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe”. Wsparcie może być przyznawane w kilku formach. Jedną z nich jest całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach wyrównawczych, które wykraczają poza program nauczania realizowany w szkole. Uczeń może również liczyć na pomoce dydaktyczne w tym podręczniki, które są niezbędne do kształcenia. Natomiast na środki finansowe mogą liczyć te osoby, u których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 351 zł miesięcznie.

Warto również zapoznać się z ofertą dofinansowań oferowanych przez Urząd Miasta dla sportowców, artystów oraz studentów rozpoczynających naukę w szkołach wyższych. Dla pierwszych z nich przewidziane jest Stypendium im. Antoniego Czortka i Kazimierza Paździora. Mogą starać się o nie zawodnicy radomskich klubów sportowych trenujących dyscypliny olimpijskie osiągając  przy tym wysokie wyniki. W ich przypadku dofinansowanie wynosi 5 tyś. zł rocznie. O Stypendium Polish Orphans Charity mogą starać się dzieci uzdolnione artystycznie, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Co roku wręczanych jest 5 stypendiów o równowartości 2 tyś. dolarów kanadyjskich dla każdego z uzdolnionych uczniów. Ostatnie wyróżnienie to Stypendium im. Józefa Piłsudskiego skierowane do studenta radomianina, który może pochwalić się  wysokimi wynikami w nauce i dodatkowo zaangażowany jest w działalność społeczną na terenie miasta.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wsparcia finansowego oraz rzeczowego można uzyskać na stronie Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Anna Prokop

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy