Urząd Celny w Radomiu

Urząd Celny w Radomiu
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ
Urząd Celny
26-600 Radom
ul.Wrocławska 4
tel. 0-prefix 48 334 31 01, 334 31 00
godziny urzędowania pn-pt 7:30-15:30

Służba Celna to jednolita umundurowana formacja której zadaniem jest zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa na całym obszarze celnym Wspólnoty Europejskiej. Przestrzegana jest zgodność z prawem przewozu towarów na teren UE oraz wywozu ze wspólnoty, ponadto służba celna wykonuje obowiązki określone w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie podatku akcyzowego oraz odprowadzany jest podatek od gier.

1) wykonywanie czynności związanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego;
2) wymiar i pobór:
a) należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów,
b) podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów,
c) podatku akcyzowego,
d) podatku od gier oraz opłat i dopłat,
e) opłaty paliwowej;
3) wykonywanie zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej z pozostałymi państwami (EXTRASTAT);
4) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyprowadzania z jej terytorium towarów objętych ograniczeniami lub zakazami obrotu ze względu na bezpieczeństwo i porządek publiczny lub bezpieczeństwo międzynarodowe, w szczególności takich jak odpady, substancje i preparaty chemiczne, materiały jądrowe i promieniotwórcze, środki odurzające
i substancje psychotropowe, broń, amunicja, materiały wybuchowe oraz towary i technologie o znaczeniu strategicznym;
5) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych
i wykroczeń skarbowych oraz ściganie ich sprawców;
6) wykonywanie kontroli wywiązywania się podmiotów z obowiązków w zakresie podatku akcyzowego, podatku od gier, dopłat i opłat oraz opłaty paliwowej,
7) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o grach i zakładach wzajemnych, związanych w szczególności z udzielaniem zezwoleń, zatwierdzaniem regulaminów oraz rejestracją urządzeń;
8) wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz. Urz. UE L 347 z 30.12.2005, str. 1);
9) współdziałanie przy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej;
10) współpraca z Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej;
11) współpraca z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi.

Wraz z przystąpieniem Polski do UE znacząco zmienił się charakter Służby Celnej, zniesiono granice z sąsiadami państw członkowskich, czego następstwem jest bezcłowy przepływ towarów na terenie krajów unijnych. Otworzenie granic z zachodem przeniósł cały zakres obowiązków na wschód do zaciśnięcia granic. Następnymi zmianami jakie wymusiło przystąpienie polski do UE to przejęcie zadań z zakresu akcyzy, podatku VAT od towarów importowanych, współudział w realizacji wspólnej polityki rolnej. Funkcję koordynatora zadań nałożonych na Służbę Celną pełni minister właściwy do spraw finansów publicznych, który również współdziała w kształtowaniu polityki państwa w zakresie zadań Służby Celnej. Minister Finansów swoje zadania wykonuje bezpośrednio poprzez podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, który jest jednocześnie Szefem Służby Celnej.Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy