Aktywizacja, czyli pomoc dla pracujących - box pusty - Co za dzień
baner

Aktywizacja, czyli pomoc dla pracujących


Jedną z form pomocy, które może zaoferować Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu jest dodatek aktywizacyjny – zapomoga przysługuje osobom, które były zarejestrowane i znalazły zatrudnienie.


Niewiele osób, które były zarejestrowane w urzędzie pracy i pobierały zasiłek wie, że po otrzymaniu zatrudnienia, może nadal korzystać z pomocy. Dodatek aktywizacyjny to świadczenie przysługujące osobom, które samodzielnie lub w wyniku skierowania z urzędu podjęły pracę zarobkową. W przypadku osób, które z własnej inicjatywy znalazły zatrudnienie przydzielany jest on jeszcze przez połowę okresu, na który został przydzielony zasiłek. Jeżeli bezrobotny podjął zatrudnienie w wyniku skierowania z urzędu dodatek dodatek aktywizacyjny wypłacany będzie przez cały okres, w jakim przysługiwałby jeszcze zasiłek. Wysokość dodatku aktywizacyjnego to kwota do 50% zasiłku dla bezrobotnych.

Zapomoga nie jest przeznaczona dla osób, które podjęły pracę za granicą, podejmują ponownie zatrudnienie u tego samego pracodawcy, u którego pracowały przed zarejestrowaniem oraz osób skierowanych przez urząd do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowiska, gdzie wyposażenie zostało ufundowane ze środków Funduszu Pracy.

Formalności, które należy dopełnić, aby ubiegać się o dodatek aktywizacyjny to przede wszystkim wyrejestrowanie się z listy osób bezrobotnych oraz złożenie wniosku o dodatek. Druk dostępny jest na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w zakładce dodatek aktywizacyjny pod adresem www.pupradom.pl. Wypełniony wniosek należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu przy ulicy Księdza Łukasika 3 w pokoju 137. Warto zainteresować się tą formą pomocy, bowiem aby ją otrzymać należy spełnić niewiele formalności, a jest to niewątpliwie przyjemny bonus finansowy.

A.J.

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Księga Łukasika 3
26-600 Radom

Aleksandra Jabłonka


Polecany artykuł

x