W sądowym labiryncie - Dla petenta - Co za dzień
baner

W sądowym labiryncie


Rada Ministrów chce, by podmioty publiczne umożliwiły dostarczanie dokumentów elektronicznych bezpośrednio na elektroniczną skrzynkę podawczą. Nie trzeba będzie korzystać z formularzy umieszczonych na stronach internetowych. Ma powstać ogólny wzór formularza elektronicznego. Umożliwi to wysyłanie danego pisma na skrzynkę podawczą nawet wtedy, gdy odbiorca wcześniej nie określił jego wzoru. Być może niedługo będziemy komunikować się  z różnymi instytucjami przez internet. To ułatwi składanie pism do odpowiednich organów administracyjnych i podatkowych. Rozporządzenie wejdzie w życie 30 października tego roku.


A do tego czasu musimy załatwić wszelkie sprawy w tradycyjny sposób. Jak załatwić sprawę szybko i skutecznie, a przy tym nie zjeść opakowania tabletek na uspokojenie?

Ilu ludzi na świecie, tyle problemów rozpatrywanych na drodze sądowej.  Sądy porozrzucane po całym mieście, sprawiają, że nie wiemy, by załatwić sprawę, zarówno tą zawiłą, jak i błahą. Dużą trudność sprawia również skompletowanie odpowiednich dokumentów, które pozwoliłyby nam rozpocząć postępowanie karne czy sprawiedliwie dochodzić swych praw w pracy, w miejscu zamieszkania czy też po wypadku samochodowym. Do jakiego sądu powinniśmy się udać, aby rozwiązać naszą sprawę?

Najczęściej idziemy do sądu okręgowego lub rejonowego. Sąd okręgowy rozpatruje sprawy większej rangi, np. przestępstwa, rozboje, morderstwa, handel narkotyków, kradzieże na dużą skalę itp. Wówczas mówimy  o sądzie I instancji. Sąd okręgowy II instancji służy do składania odwołań od orzeczeń wydanych przez sądy rejonowe lub sądy I instancji po to, by ponownie rozpatrzeć daną sprawę przez powyższe sądy. Natomiast sąd rejonowy jest najbliższy obywatelom, ponieważ rozwiązuje prawie wszystkie sprawy. W nich działają również sądy grodzkie, których rozpatrywane drobne spraw z zakresu prawa cywilnego, karnego i wykroczeń.

Oto spis przykładowych spraw sądowych, które można załatwić w sądzie rejonowym
i okręgowym:

  1. Sąd Rejonowy:

a)sprawy cywilne: prawo majątkowe (o wartości przedmiotu sporu do 30 tys. zł); sprawy nieprocesowe typu: o zasiedzenie, o nabycie spadku, podział majątku małżonków, zniesienie współwłasności; o eksmisję z lokalu mieszkalnego,
o uzgodnienie treści księgi wieczystej, o naruszenie posiadania; skargi na czynności komornika;

b)sprawy rodzinne: alimenty, ustalenie ojcostwa, zezwolenie na zawarcie małżeństwa;

c)z zakresu ubezpieczeń społecznych: wszelkie odwołania od decyzji organów rentowych dotyczących, np. zasiłku rodzinnego, świadczeń rehabilitacyjnych,
o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, o prawo do świadczeń  zdrowotnych, o świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego;

d)z zakresu prawa pracy: ustalenie istnienia stosunku pracy, uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia,
o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, dotyczące kar porządkowych
i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane; o odszkodowanie za mienie powierzone, o odszkodowanie z tytułu naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji (o wartości sporu do 30 tys. zł);

e)sprawy gospodarcze: z zakresu działalności gospodarczej, ze stosunku spółki
(o wartości przedmiotu sporu do 30 tys. zł);

f)sprawy upadłościowe i naprawcze: sprawy wierzycieli dochodzących roszczeń od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami;

g)sprawy rejestrowe: wpisy do KRS, Rejestru Zastawów;

h)sprawy wieczysto-księgowe: o wpis do księgi wieczystej, o założenie księgi wieczystej;

i)sprawy karne: kradzież, kradzież z użyciem przemocy, pobicie, uszkodzenie mienia, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości;

j)wykroczenia: kradzież i paserstwo, zakłócenie spokoju, porządku, działalność gospodarcza bez zezwolenia, brak meldunku, uszkadzanie znaków drogowych,  prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu;

k) wykroczenia i przestępstwa skarbowe.

baner

K.S.


Polecany artykuł

Urząd Celny w Radomiu Urząd Celny 26-600 Radom ul.Wrocławska 4 tel. 0-prefix 48 334 31 01, 334 31 00 godziny...

x