Różnorodne formy pomocy w radomskim MOPSie - box formy pomocy - Co za dzień
baner

Różnorodne formy pomocy w radomskim MOPSie


Gdzie szukać pomocy socjalnej w naszym mieście? MOPS w Radomiu oferuje sporo możliwości pomocy najuboższym. Jeśli jesteśmy w trudnej sytuacji materialnej to warto tam zajrzeć.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu zajmuje się głównie realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Radomia. Polegają one w szczególności na przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń. Jednak nie tylko. MOPS prowadzi też działania na rzecz pracy socjalnej oraz prowadzenia i rozwoju niezbędnej do tego infrastruktury. Dodatkowo obszar działalności obejmuje analizę i ocenę zjawisk związanych z zapotrzebowaniem na świadczenia z zakresu pomocy społecznej. Ponadto do obowiązków MOPS-u należy realizacja zadań wynikających z potrzeb społecznych czy też rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w obrębie zaistniałych potrzeb. Dla osób będących w trudnej sytuacji przewidziane są pieniężne formy pomocy takie jak: zasiłek stały, zasiłki okresowe, zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe, zasiłki i pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłek rodzinny, pomoc dla rodzin zastępczych, pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki, świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Pieniądze to nie wszystko

Dlatego przewidziano także świadczenia niepieniężne takie jak np. praca socjalna - działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Opiera się ona na tworzeniu warunków sprzyjających pełnieniu odpowiednich ról społecznych dla danych osób np. pomoc na zasadzie sprawienia pogrzebu czy też dostarczeniu takim osobom wszelkiej pomocy materialnej. Podobnie jak przyznawanie biletów akredytowanych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, poradnictwo specjalistyczne (w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne). Można też postarać się o interwencję kryzysową - czyli o wszelkie działania podejmowane na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą, mające na celu zapobieganie pogłębianiu się występujących dysfunkcji. Ponadto MOPS działa na rzecz udzielania schronienia (w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych), mieszkań chronionych czy udzielania posiłków. Dostępne są też usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz rodzinnych domach pomocy. Podobnie rzecz się ma z pobytem w domach pomocy społecznej. Przewidziana jest także pomoc w opiece na dziećmi skierowana do rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Warto jeszcze dodać, że wszelkiego rodzaju poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna jest także objęta programem pomocy niepieniężnej MOPS.

Pomoc osobom potrzebującym nie opiera się jedynie na przekazywaniu im gotówki ale i na próbie wprowadzenia ich z powrotem do sprawności w życiu społecznym. Jedną z takich funkcji jest  rehabilitacja zawodowa i społeczna. Obejmuje ona: dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej czy likwidacji barier architektonicznych, technicznych i komunikacyjnych, dofinansowanie kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny. Dla niepełnosprawnych przewidziano pomoc w udzieleniu pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zwrot kosztów wynagradzania takich osób czy zwrot kosztów dostosowania tworzonych stanowisk pracy specjalnie dla ich potrzeb.

Tak duża różnorodność w formach pomocy dla mieszkańców Radomia powinna tylko cieszyć. Wiadomą rzeczą jest, że większość odwiedzających MOPS liczy na szybki zastrzyk gotówki dla ratowania swojego budżetu, jednak nie jest to regułą i być nie powinno. Pamiętajmy, że sprawnie funkcjonujące społeczeństwo daje gwarancję polepszenia się warunków życia dla całego miasta w przyszłości.

Wszystkie działania prowadzone przez MOPS mają przede wszystkim przeciwdziałać ubóstwu, bezdomności, bezrobociu, przemocy w rodzinie, niepełnosprawności i pomagać  sierotom czy osób przebywających w długotrwałej lub ciężkiej chorobie. Działania te mają także poprawić sytuację na rzecz ochrony macierzyństwa i wielodzietności. Jeżeli jesteśmy więc w naprawdę ciężkiej sytuacji nie powinniśmy wahać ani chwili w zwróceniu się o pomoc do MOPS-u.

Adres
ul. Limanowskiego 134
26-600 Radom
telefon centrali: 48 360 87 01
tel.: 48 360 84 88
fax: 48 360 87 06
http://www.mops.radom.pl
e-mail: sekretariat@mops.radom.pli

Przemysław Janik


Polecany artykuł

x