Urzędniczy labirynt - Urząd miasta - Co za dzień
baner

Urzędniczy labirynt


Jedno okienko, minimum formalności i znikomy czas jaki poświęciliśmy w urzędzie do załatwienia naszych spraw, to niestety nadal iluzja. Wbrew obietnicą polityków od prawa do lewa, że wszystko załatwimy w jednym miejscu, nadal pozostaje w sferze planów. Poniżej przedstawiamy wydziały biur, wraz ze szczegółowym opisem trzech wydziałów, które są najczęściej odwiedzane przez mieszkańców Radomia, tak aby urzędnicza dżungla chodź w niewielkim stopniu była przejrzysta.Biuro Obsługi Mieszkańca

ul. Kilińskiego 30 pok. 19

kierownik Marcin Sekuła

tel. (48) 36 20 181

tel. (48) 36 20 182

tel. (48) 36 20 417

W biurze otrzymają państwo informacje dotyczące funkcjonowania samego urzędu i uchwał jakie są w nim podejmowane, biuro przyjmuje skargi i interwencje jak również opinie i koncepcje mieszkańców dotyczących funkcjonowania urzędu. Biuro obsługi mieszkańca udostępnia materiały związane z promocją Miasta i Urzędu.

Urząd Stanu Cywilnego

kierownik Danuta Barwicka

ul. Moniuszki 9

pok.103, tel. (48) 36 220 39

Referat Urodzeń

pok. 106, tel. (48) 36 20 524

Urząd Stanu Cywilnego dokonuje rejestracji dotyczących stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw, zgonów) poza tym osoby które za granicami Rzeczypospolitej Polskiej weszły w związek małżeński otrzymują wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego. Biuro przyjmuje oświadczenia dotyczące wstąpienia w związek małżeński, uznanie dziecka, nadania dziecku nazwiska ojca, zmiana imienia dziecka jak również biuro umożliwia powrót do poprzedniego nazwiska po rozwiązaniu związku małżeńskiego ponadto urząd wydaje decyzje administracyjne w zakresie zmiany imion i nazwisk oraz ustalenia brzmienia lub pisowni imienia albo nazwisko. Wydział biura przyjmuje i nadaje mocy prawnej ustnym oświadczeniom ostatniej woli spadkobiercy.

Miejski Rzecznik Konsumenta

Włodzimierz Zieleziński

ul. Reja 5

tel. (48) 36 20 909, (48) 36 20 910

Miejski Rzecznik Konsumenta spełnia rolę oskarżyciela publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania. Rzecznik ma prawo również występować w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach dotyczących wykroczenia o ukaranie grzywną przedsiębiorcy naruszającemu obowiązek udzielania rzecznikowi konsumentów wyjaśnień i informacji. Zakres działań Miejskiego Rzecznika Konsumentów jest dość szeroki przede wszystkim zapewnia konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i pomocy prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Występuje do prezesa UOKiK z wnioskiem o wszczęcie postępowania antymonopolowego odnośnie podejrzenia o naruszeniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Wydziały biura urzędu miasta w Radomiu

Biuro Administracyjno- Gospodarcze

Kierownik Barbara Ważyńska

Ul. Kilińskiego 30

pok. 106, tel. (48) 36 20 733, pok. 103, 105, 107, 110 tel. (48) 36 20 632, tel. (48) 36 20 678,

Do zadań biura należy:

nadzór nad konserwacją systemu przeciwpożarowego, systemów alarmowych i urządzeń dźwigowych oraz prowadzenie spraw socjalnych w urzędzie.

E-mail: bag@umradom.pl

Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

kierownik Ewa Ćwiek

ul. Kilińskiego 30

pok. 218, tel. (48) 36 20 625,

tel. (48) 36 20 503

Do zadań biura należy: ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych, udzielanie informacji o zarejestrowanych przedsiębiorcach, informacje dla przedsiębiorców prowadzących działalności gospodarcze jak i tych którzy ową działalność chcą otworzyć. Biuro Kontroli i Rewizji

kierownik Anna Ławida

ul. Żeromskiego 53

pok. 192, tel. (48) 362 07 32

Do zadań biura należy:

kontrola wewnętrzna, bada skargi i wnioski które wpływają do urzędu jak również przygotowanie zawiadomień do regionalnej Izby Obrachunkowej o naruszeniu finansów publicznych.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

ul. Żeromskiego 53

pok. 148, tel. (48) 36 20 391

Do zadań biura należy:

nadzór nad bezpieczeństwem energetycznym miasta monitorowanie bezpieczeństwa energetycznego w zaopatrzenie mieszkańców w ciepło, wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz utrzymanie kanalizacji deszczowej i ściekowej.

Biuro Obsługi Inwestora

kierownik Rafał Grzeszczyk

ul. Kilińskiego 30

pok. 118, tel. (48) 36 20 332

tel. (48) 36 20 500

Do zadań biura należy:

poszukiwanie i obsługa inwestorów krajowych i zagranicznych. Kształtowanie wizerunku marki Radomia w kraju i za granicą jak również współpraca z innymi miastami.

Referat Ewidencji Ludności

Kierownik - II klatka parter pok.1

tel. (48) 36 20 847

Do zadań wydziału należy:

rejestracja pojazdów wydaniem kart pojazdów wpisaniem do dowodu rejestracyjnego terminu badania technicznego, skierowaniami pojazdów na badania techniczne,wpisywanie zastrzeżeń w dowodach rejestracyjnych i pozwoleniach czasowych, szczególnych warunków określonych przepisami Spraw Obywatelskich.

Wydział Geodezji

ul. Jana Kilińskiego 30 26-600 Radom

e-mail: geodezja@umradom.pl; fax (48) 36-20-621

Do zadań wydziału należy: wprowadzanie ewidencji miejscowości ulic i adresów jak i ewidencja gruntów oraz sieci uzbrojenia terenu

Wydział Kultury

dyrektor Krystyna Joanna Szymańska ul. Żeromskiego 53

pok. 189, tel. (48) 362 09 03

e-mail: kultura@umradom.pl

Do zadań wydziału należy: nadzór nad wszelkimi imprezami kulturalnymi jakie mają miejsce w Radomiu oraz utrzymywanie stałej współpracy z nimi.

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki

dyrektor Leszek Pożyczka

ul. Żeromskiego 53

pok. 268, tel. (48) 362 08 41 e-mail: edukacja@umradom.pl

Referat Planowania i Organizacji

pok. 275, tel. (48) 36 20 453

Referat Sportu i Turystyki

pok. 265, tel. (48) 36 20 892

Referat ds. Stypendiów i Informacji Oświatowej

pok. 279, tel. (48) 36 20 364

Do zadań wydziału należy min.

prowadzenie postępowań w zakresie zakładania, przekształcania oraz likwidacji szkół    i placówek oświatowych, zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych, nadzorowanie działalności podległych szkół i placówek oświatowych w zakresie zgodności organizacji ich pracy z zatwierdzonym arkuszem organizacji roku szkolnego.

Wydział Spraw Obywatelskich Dyrektor - Dorota Staszek

ul. Moniuszki 9 Sekretariat pok. 200, tel/fax: (48) 36 20 786

e mail: wso@umradom.pl

Referat Ewidencji Ludności

Kierownik - II klatka parter pok.1

tel. (48) 36 20 847

Referat Dowodów Osobistych

Kierownik - I klatka parter pok. 7

tel. (48) 36 20 787

Stanowisko ds stowarzyszeń

Załatwianie spraw dot. wydawania zezwoleń na imprezy masowe i zbiórki publiczne

II klatka II piętro pok. 200

tel. (48) 36 20 585

Załatwianie spraw dot. zgromadzeń

II klatka II piętro pok. 205

tel. (48) 36 20 846

Do zadań biura należy min. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, dokonywanie wymiany dowodów osobistych, wydawanie dowodów osobistych, przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie zaświadczeń o utraconych dowodach osobistych.

Wydział Architektury

dyrektor Grażyna Chmielewska- Jakubiak
ul. Kilińskiego 30

pok. 224, tel. (48) 362 02 30, e-mail: architektura@umradom.pl

Referat Architektury i Urbanistyki „Południe”
pok. 222, tel. (48) 36 20 805

Referat Architektury i Urbanistyki „Północ”
pok. 222, tel. (48) 36 20 805

Do zadań biura należy min.

organizacja i koordynacja prac w zakresie polityki przestrzennej Miasta, jak i

wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach o zezwolenia na budowę i prowadzenie ich rejestru.


Ł.G


Polecany artykuł

Władze miasta foto:bip.radom.pl...

x